Lãnh đạo nhà trường và phân công nhiệm vụ: DS giáo viên và phân công nhiệm vụ: DS nhân viên và phân công nhiệm vụ: 2. Tổng hợp + Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 60 +Tổng số giáo viên trong nhà trường: 49 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 34 giáo viên. Chiếm 68 % Tốt nghiệp Cao Đẳng: 16 giáo viên. Chiếm 32 % Tốt nghiệp TCCN: 0 giáo viên. Chiếm %...